ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTI TEHASTE RAADIOAPARAATIDE EKSPORT

Tartu Telefonivabrik AS
Tartu Telefonivabrik oli suur eksportija, kuid peamiselt müüdi välismaale telefonikaupa (laua-, seina- ja välitelefoniaparaadid, keskjaamad, nende osad jms).
1920. aastatel ja 1930. aastate I poolel eksporditi ka raadiovastuvõtjaid, kuid täpsed andmed selle kohta puuduvad. Ajaleheartiklite teatel müüdi raadiovastuvõtjaid esimeste välisriikidena Lätti ja Soome, hiljem väiksemate või suuremate partiidena peamiselt Leetu, Brasiiliasse, Kanaari saartele jm.
Milliste kaubamärkide ja mudelinimede all Tartu Telefonivabriku raadioaparaate välismaal turustati, pole teada.

1926
"Kuid raadioaparaate on valmistatud rohkesti ka naaberriikidesse." (Postimees 09.01.1927).

1928
"Tartu telef.-vabr. on rohkesti oma raadiovastuvõtjaid Leedumaale müünud. Hiljuti läks sinna suurem saadetis. Tellitakse välismaale peamiselt 5-lambilisi neutrodüüne." (Kaja 07.07.1928).

1929
"Läti ja Soomega on Tartu telefoni vabrikul leping sõlmitud, mille järele vabrikus neile tänavu valmistatakse
üle 100 raadio vastuvõtja, need on 4- ja 5-lambilised valgustusvõrgu aparaadid, mis Eestis esimese auhinnaga märgitud. Sügisel kavatseb vabrik alandada patareidega vastuvõtjate hinda, kuna tarvitamine kaldub kindlasti võrkvastuvõtjate kasuks. Seni valmistatud võrkaparaatidest on kõige rohkem müüdud väljamaale. Kodumaa on alles liig nõrgalt elektrifitseeritud, et moodsaid raadioaparaate laiemalt kasutada. Siiski ostetakse neid linnadesse. Suurem hulk läheb aga Soome. Läti jaoks valmistatakse eraldi vastuvõtjaid 120 ja 220-voldisele voolule. Leedusse teeb võrkaparaatide müük takistusi, kuna seal tarvitatakse alalis-voolu. Sügisel võetakse aga Leedus rohkem vahelduvat voolu tarvitusele ja see ennustab tellimisi võrkvastuvõtjate kohta." (Kaja 08.06.1929).

1931
"Tartu telefonivabriku töö raadiotarbete ja aparaatide valmistamise alal on kujunenud meil päris rahvuslikuks raadioloominguks, mille kuulsus ulatub isegi Soome- ja Leedumaale." (Kaja 22.08.1931).
"Tartu telefonivabriku aparaadid on leidnud pääsu ka välisturule ja nii veetakse Eesti raadioaparaate võrdlemisi suurel hulgal Leedusse, Soome, Türgimaale ja Hiinasse." (Sakala 20.10.1931). /Võib-olla on siin ekslikult nimetatud ka telefoniaparaatide välisturge (Türgi, Hiina)./

1934
"Telefoni Vabriku raadioaparaadid leiavad rohkearvulisi ostjaid ka välismail. Alles mõni aeg tagasi sai vabrik muude riikide hulgas tellimise ka Hispaania asumaalt - Kanaaria saartelt." (Kaja 29.04.1934).
"Tartu Telefonivabrikust on tellinud 1000 vastuvõtjat isegi Buenos Airesi, mis seda imelikum, et meil tellitakse vastuvõtjaid Ameerikast — Ameerika aga jälle meilt." (Raadio Nr 181 (32), 21.09.1934). /Võimalik, et 1000 asemel peaks olema 100./
"Olgu märgitud, Tartu telefonivabrikutel on korda läinud oma aparaatidele turgu leida Lõuna-Ameerikas. Seni on välja saadetud sada aparaati." (Maaleht 05.11.1934, artikkel raadionäitusest).

1935
"Tartust 300 raadioaparaati Ameerikasse. Tartu telefonivabrik sai neil päevil Ameerikast tellimise
300 raadioaparaadi "Maailma super" peale. "Maailma super", kuuludes kõige paremate raadiovastuvõtjate hulka, on leidnud välismail laialdast tähelepanu. Ka varemini on siit saadetud raadioaparaate Ameerikasse. Seekord läheb üks suurem saadetis." (Postimees 20.03.1935).
"AS Tartu telef. vabrik on käesoleval hooajal valmistanud 3000 aparaadi ümber ja neist välismaale
500 ümber eksporteerinud ja saadab ikka edasi ..." (Uudisleht 09.05.1935). /Tegelikult on 3000 hooaja toodanguna ilmselt ülepaisutatud number, 500 ekspordikogusena võib olla tõenäoline./
"Ka välisturustus raadio alal areneb ja vabrik on saanud suuremaid tellimisi mitmelt poolt välismaalt. Alles hiljuti täitis vabrik suurema tellimise Brasiiliast - Rio de Janeirost." (Päevaleht 05.09.1935).
"Vaatamata teravale võistlusele raadioturul, on Tartu telefonivabrik ka oma raadioaparaatidele leidnud küllalt müügivõimalusi välisturul; neid eksporteeritakse peamiselt Leetu, Brasiiliasse, Kanaaria saartele jne." (Uus Eesti 19.12.1935). Riik 1931 1932 1933 1934 1935
kg Kr kg Kr kg Kr kg Kr kg Kr
 Soome 3618 32 529 7826 62 897 7920 75 617 3805 41 778 13 949 158 098
 Leedu 11 160 102 737 4810 35 213 548 8984 1909 25 644 2049 34 168
 Hiina 1130 9042 2503 26 634 7188 53 975 2020 19 151 5202 36 215
 Türgi 3960 34 820 3813 39 605 1140 11 689 3750 43 444 6343 79 126
 Pärsia - - 10 268 956 9569 2640 25 682 2232 17 916
 Poola 510 7193 40 327 - - - - - -
 Kreeka 63 959 - - - - - - - -
 Rumeenia 2252 14 253 178 1094 - - - - - -
 Palestiina - - - - 72 1134 - - - -
 Brasiilia - - - - - - 1271 14 089 1442 18 139
 Kanaaria
 saared
- - - - 70 214 - - 15 208
22 693 201 535 19 180 166 041 17 894 161 184 15 395 169 790 31 232 343 875

Tartu Telefonivabriku kogueksport 1931-1935 (Rahvusarhiiv, ERA.969.2.427, Majandusministeerium, lk 116-117). Ruumi kokkuhoiu mõttes on summade komakohad (sendid) välja jäetud.


"Lisaks eelpoolsele valmistab vabrik veel raadioaparaate kodumaa raadioturu nõuete rahuldamiseks. Varematel aastatel eksporteeriti ka raadioaparaate välismaale, kuid viimasel ajal on raadioaparaatide eksport lõppenud. Eestis valmistatud raadioaparaate on müüdud isegi Lõuna-Ameerikasse." (Postimees 07.02.1937).


OÜ Raadio-Elektrotehnika Tehas RET
RET eksportis aastail 1936-39 hinnanguliselt mõnisada raadiovastuvõtjat Soome, Leetu ja väidetavalt ka Poolasse.
Peale vastuvõtjate müüs RET Soome ka valjuhääldite osi (näiteks septembris 1939 "pikaajalise lepingu alusel" 300 kg (ERA.969.2.748)).
Vt ka Raadioaparaatide ja nende osade sisse- ja väljavedu 1938-1940.

1936
1936. aastal eksportis RET Soome 43 raadioaparaati (ERA.957.4.508, lk 102 ja 105; ERA.969.4.240).
Jaanuaris 1937 taotles tehas majandusministeeriumilt sisseveotollide tagasimaksu kokku 29 raadioaparaadilt, mis eksporditi Soome vahemikus augustist detsembrini 1936 (ERA.969.4.126):
  tüüp
332P - 9 tk    (MARET 2 1936/37)
  tüüp
562P - 1 tk    (ILMATAR? 1936/37)
  tüüp
561V - 8 tk    (? mudel 1936/37)
  tüüp
561U - 11 tk    (? mudel 1936/37)

Ilmselt varem oli eksporditud veel
14 aparaati, mille tüüp on teadmata.

   
Majandusministeeriumile 05.01.1937 esitatud taotlus makstud sisseveotollide tagasisaamiseks 1936. a. II poolel eksporditud aparaatidelt ja taotlusele 15.01.1937 lisatud augustist detsembrini 1936 Soome eksporditud aparaatide nimekiri.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)


                      
Majandusministeeriumile 05.01.1937 esitatud taotlusele lisatud tüüpide 332P, 562P, 561V ja 561U tükitabelid. Tükitabel kujutas endast eksporditud raadioaparaatide valmistamiseks kasutatud tehase enda poolt välismaalt sisse veetud osade ja materjalide loetelu.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)1937
1937. a. sügisel Eesti ja Soome vahel sõlmitud lisaleping võimaldas tollisoodustusega eksportida Eestist Soome kokku 400 raadioaparaati (soomlased omakorda said raadioaparaate müüa Eestisse) (Päevaleht 16.09.1937).
Ühes 1937/38 hooaja reklaamis on RETi Soome esindajana nimetatud firmat Agra.
Andmed 1937. a. ekspordi kohta on väga napid. Teada on majandusministeeriumile esitatud sisseveotollide tagasimaksu taotlusele lisatud 3 tüübi tükitabelid ja selgitus koos ekspordikogustega, mis kannab kuupäeva 2. detsember 1937 (ERA.969.4.244). Taotluse enda leht tükitabelite juures puudub. Eeldatavasti need aparaadid ka reaalselt eksporditi:
  tüüp
38 P5 - 10 tk    (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2 = TULJAK 533P 1937/38)
  tüüp
38 V5 - 9 tk    (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1 = SANGAR 563V 1937/38)
  tüüp
38 Y7 - 10 tk    (lambid EK2, EF5, EBC3, CL4, CY1, C1, EM1)
Novembris 1937 esitas RET majandusministeeriumile makstud sisseveotollide tagasisaamiseks 4 eksporditud aparaaditüübi tükitabelid, kuid kahjuks ei lisatud neile eksporditud aparaatide koguseid. Tüübid olid järgmised (ERA.969.4.126):
  tüüp
333P    (lambid KT2, 2x VP21 = MARET 3   333P 1937/38)
  tüüp
533P    (lambid VP21, HL2, L21, 2x PT2 = TULJAK 533P 1937/38)
  tüüp
563V    (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1 = SANGAR 563V 1937/38)
  tüüp
663U    (lambid CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C1, EM1 = PIKKER 663U? 1937/38)

                      

              
Majandusministeeriumile 13.11.1937 esitatud nelja eksporditud aparaaditüübi - 333P, 533P, 563V ja 663U - tükitabelid sisseveotollide tagasisaamiseks. Tükitabel kujutas endast eksporditud raadioaparaatide valmistamiseks kasutatud tehase enda poolt välismaalt sisse veetud osade ja materjalide loetelu. Tumedamas trükis lehed on paremini loetavad duplikaadid (need tükitabelid olid esitatud kahes eksemplaris).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.126 (Majandusministeerium)


       
Majandusministeeriumile 05.12.1937 esitatud kolme eksporditud aparaaditüübi tükitabelid koos ekspordikogustega - 38 P5 (10 tk), 38 V5 (9 tk), 38 Y7 (10 tk). Taotluse leht puudub.
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)1938
Andmed 1938. a. ekspordi kohta pärinevad majandusministeeriumile esitatud sisseveotollide tagasimaksu taotlustest (ERA.969.4.244, ERA.969.4.329, ERA.969.4.335). Taotlused on esitatud jaanuarist aprillini ja septembris-oktoobris 1938. Eeldatavasti kõik aparaadid, mille kohta taotlused esitati, ka reaalselt eksporditi. Sihtriiki hakati taotlustel näitama 1938. a. septembrist. Vähemalt osaliselt turustati RETi aparaate Superla nime all (ilmselt Soomes).
Tolli tagasimaksutaotlused esitati järgmiste eksporditud või eksporditavate aparaatide kohta:
  
Superla 332P - 10 tk jaan. 1938    (MARET 2  332P 1937/38)
  
Superla 38 V5 - 8 tk jaan. 1938    (lambid 6B8G, 6A8G, 6F6G, 80, EM1
                                                         = SANGAR 563V 1937/38)
  
Superla 38 Y7 - 12 tk jaan. 1938    (lambid EK2, EF5, EBC3, CL4, CY1, C1, EM1)
  
Superla 332P - 40 tk jaan. 1938    (MARET 2  332P 1937/38)
  
Superla 38 P5 - 25 tk veebr. 1938    (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2
                                                         = TULJAK 533P 1937/38)
  
Superla 38 P5 - 15 tk veebr. 1938    (lambid VP21, HL2, L21, 2x KT2
                                                         = TULJAK 533P 1937/38)
  
Superla 332P - 6 tk märts 1938    (MARET 2  332P 1937/38)
  
Tuljak 533P - 9 tk märts 1938    (TULJAK 533P 1937/38)
  
Superla 332P - 5 tk apr. 1938    (MARET 2  332P 1937/38)
  tüüp
332P - 5 tk sept. 1938 Soome    (MARET 2  332P 1937/38)
  tüüp
332P - 12 tk sept. 1938    (MARET 2  332P 1937/38)
  tüüp
334P - 18 tk okt. 1938 Leetu    (MARET 4  334P 1938/39)
  tüüp
454P - 21 tk okt. 1938 Leetu    (TULJAK 2  454P 1938/39)
  tüüp
563V - 10 tk okt. 1938 Leetu    (SANGAR 1  563V 1938/39?)
Firma Eesti AS Siemens kirjavahetusest selgub, et 1938. a. kevadel eksportis RET Soome
21 aparaati, mis olid algselt valmistatud Eesti AS Siemensi eelkäija, tehnikabüroo H. Oesterlein & Ko tellimusel Telefunken TA 667 U nime all. Kui tegemist polnud eksporditüübiga 38 Y7, siis nende aparaatide kohta taotlusi kas ei esitatud või pole neid leida õnnestunud.

                  
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 04.01.1938 (10 aparaati tüüp Superla 332P); 10.01.1938 (8 aparaati tüüp Superla 38 V5, 12 aparaati tüüp Superla 38 Y7).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 24.01.1938 (40 aparaati tüüp Superla 332P); 01.02.1938 (25 aparaati tüüp Superla 38 P5).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                  
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 10.02.1938 (15 aparaati tüüp Superla 38 P5); 26.03.1938 (6 aparaati tüüp Superla 332P, 9 aparaati tüüp Tuljak 533P).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.244 (Majandusministeerium)


                
Majandusministeeriumile esitatud taotlused ja tükitabelid: 19.09.1938 (12 aparaati tüüp 332P); 20.10.1938 (18 aparaati 334P, 21 aparaati 454P, 10 aparaati 563V).
Rahvusarhiiv ERA.969.4.335 (Majandusministeerium)1939
1939. a. sügisel oli RETi esindajaks Helsingis ilmselt firma Amaradio, mis on kirjas majandusministeeriumile oktoobris 1939 esitatud kahe raadiolambi (eksporditud aparaatide jaoks) väljaveoloa taotlusel (ERA.969.2.750 lk 489).
1939. aasta ekspordi kohta on teada üksnes kahe Soome lähetatud saadetise majandusministeeriumile esitatud väljaveoloa taotlused septembrist 1939 (ERA.969.2.751):
  ? mudel -
7 tk sept. 1939
  
Maret 5 tüüp 335P - 25 tk sept. 1939    (MARET 5  335P 1939/40)
  
Rekord P tüüp 455P - 25 tk sept. 1939    (REKORD P  455P 1939/40)

       
Majandusministeeriumile esitatud väljaveoloa taotlused: 12.09.1939 (7 aparaati); 21.09.1939 (25 aparaati 335P Maret 5, 25 aparaati 455P Rekord P).
Rahvusarhiiv ERA.969.2.751 (Majandusministeerium)


Praeguseks teadaolev eeldatav RETi raadioaparaatide eksport 1936-1939 kokku:
   1936 - 43 tk;    1937 - 29 tk;    1938 - 196 (+21?) tk;    1939 - 57 tk      =325 (+21?) tk
Tüübid:
   332P (MARET 2) - 87 tk (1936 - 9, 1937 - ?, 1938 - 78)
   333P (MARET 3) - ? tk (1937)
   334P (MARET 4) - 18 tk (1938)
   335P (MARET 5) - 25 tk (1939)
   455P (REKORD P) - 25 tk (1939)
   38 P5 (533P TULJAK) - 50 tk (1937 - 10, 1938 - 40)
   533P (533P TULJAK) - 9 tk (1938)
   454P (TULJAK 2) - 21 tk (1938)
   562P (ILMATAR?) - 1 tk (1936)
   561V - 8 tk (1936)
   561U - 11 tk (1936)
   38 V5 (563V SANGAR) - 17 tk (1937 - 9, 1938 - 8)
   563V (SANGAR 1) - 10 tk (1938)
   663U (PIKKER?) - ? tk (1937)
   38 Y7 - 22 tk (1937 - 10, 1938 - 12)
   ? - 14 tk (1936)
   ? - 7 tk (1939)
   667U (TELEFUNKEN) - 21 tk (1938)
   = 325 (+21?) tk


AS Are Elektrotehnika Tehased
AS Are ekspordi kohta usaldusväärsed andmed puuduvad. Ajalehtedes ilmunud reklaamartiklite andmetel eksporditi raadioaparaate Soome, Rootsi ja Poola, kusjuures Soome 1937. aastal väidetavalt koguni ligi 400 aparaati.

1937
"Et "Are" raadiote kvaliteet on leidnud vastuvõttu ka välismaal, siis suur osa produktsioonist rändab eksportkaubana peamiselt Rootsi ja Poola." (Virumaa Teataja 08.09.1937).
"...mitte ainult kodumaal, vaid ka naaberriikides on suutnud ARE tehas oma tooteid edukalt turustada. ARE tehas on saatnud järjekindlalt suuremaid aparaatide saadetisi Soome ja hakkab oma aparaate lähemal ajal turustama ka Rootsis. Viimane asjaolu on väga hinnatav, sest Rootsi on kõrgelt arenenud raadiotööstusega maa, mis ise ekspordib aparaate paljudesse maadesse; sellisesse riiki võib turustada ainult parima kvaliteediga aparaate." (Uus Eesti 13.11.1937).
"...Käesolevate ridade kirjutajal oli võimalus mainitud vastuvõtjaga, mis muide kannab iseloomustavat nime "Trump", põhjalikult tutvuda ja peab ütlema, et "Trump" väärib täiel määral oma nime... Muu hulgas olgu märgitud, et sama tüüpi vastuvõtjat on ARE raadiotehas turustanud tänavu Soomes suure eduga
"Sinko" nime all, kogusummas umbes 400 aparaati..." (RS (Raadio Saatekavad) 03.12.1937).


AS Tormolen & Ko Narva osakonnale saadetud Are ringkiri.
(Rahvusarhiiv ERA.892.1.296 lk 39)


Standard-Raadio, J. Rammul
J. Rammuli raadiotehase ekspordi kohta usaldusväärsed andmed puuduvad. Ajalehtedes ilmunud reklaamartiklite andmetel eksporditi väike kogus raadioaparaate Soome.

"Tehas on müünud aparaate seni peaasjalikult kodumaa turule vähesel arvul ka Soome. Edaspidi hakatakse vastuvõtjaid suuremal arvul eksporteerima" (Postimees 01.06.1938).
"Ka tahab ettevõte edaspidi senisest suuremal määral tähelepanu pöörata raadioaparaatide ekspordile. Seni on Joh. Rammuli tööstus aparaate eksportinud üksnes Soome, kuid seda rohkem vaid oma aparaaditüüpide tutvustamiseks." (Uudisleht 01.06.1938).


raadiotuba[ät]hot.ee